Toiminnan ja tapahtuman järjestäminen

Tässä osiossa on oppaita ja tietoa yhdistyksille, jotka suunnittelevat tapahtuman järjestämistä. Täältä saa apua ja tukea sekä neuvoja toiminnan ja tapahtuman järjestämiseksi. Myös muistilista tapahtuman järjestäjän muistin tueksi, on tehty sivustolle.

Verkostoyhteistyö

Tästä osiosta löytyy paljon tietoa yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyöstä. Osio koostuu seuraavista osa-alueista;

 • Yhteistyöverkostojen luominen
 • Verkostotyön välineitä
 • Vertaisverkostoja
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Yritysyhteistyö
 • Viranomaisyhteistyö
 • Kokemustoiminta
 • Vaikuttamisen työkaluja
 • Vaikuttaminen verkostoissa ja neuvostoissa

Täältä löytyy paljon tietoa erilaisesta verkostotyöstä ja yhteistyön tekemisestä eri tahojen kanssa. Eri osa-alueet avaavat tarkemmin verkostoyhteistyön muotoja, lisäksi löydät oppaita ja tukea sekä neuvoja verkostoyhteistyön tekemiseksi. Verkostoyhteistyö mahdollistaa toiminnan rikastuttamisen ja työskentelyn monimuotoisuuden.

Yhteistyöverkostojen luominen on helppoa

Tässä osiossa kannustetaan kaikkia verkostoitumaan, koska verkostoituminen ei ole vaikeaa. Koulutuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin kannattaa siis kaikkien osallistua. Siellä voi esitellä itsensä mahdollisimman monelle ihmiselle sekä antaa ja pyytää mahdollisimman monia käyntikortteja. Kun tapaa paljon ihmisiä, niiden seasta löytyy varmasti monia, joiden kanssa voi jakaa hyödyllisiä vinkkejä ja toisaalta joitakin ihmisiä, joita sinä voit henkilökohtaisesti auttaa kertomalla omista kokemuksistasi.

Valmiit verkostot

On myös olemassa paljon valmiita yhteistyöverkostoja, kuten esimerkiksi VALIKKO-verkosto. Se on vapaaehtoistoiminnan perustama verkosto. Verkostoihin kannattaa liittyä. Monille paikkakunnille on perustettu alueellisia järjestöjen yhteistyöverkostoja; esimerkiksi Espoossa toimii EJY ry. Jos sellaista ei vielä ole omalla alueellasi, ole pioneeri ja perusta sellainen. Tee luettelo alueen järjestöistä ja lähetä kutsu yhteiseen verkostoitumistapaamiseen.

Yhteistyö päättäjien kanssa

Yhteistyötä kannattaa tehdä myös poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Kun tulee tarve vaikuttaa asioihin, on kullanarvoista, että on tehty yhteistyötä jonkun virastossa tai kunnanhallituksessa toimivan henkilön kanssa, joka luottaa sinuun ja tietää sinun olevan oikealla asialla.

Yhteystietojen hallinnointi

Tässä osiossa neuvotaan tarkemmin, miten kannattaa toimia kun yhteistyökumppaneita saa haalittua yhä enemmän itselleen. Sitä mukaa kun yhteistyökumppaneita tulee, nämä kannattaa koota yhteystietolistaksi, johon merkitset myös missä asiassa kenenkin kanssa on oltu yhteistyössä. Tämä helpottaa yhteistyötä myös jatkossa. Erityisesti tilanteessa, jossa henkilö vaihtuu, on tärkeää, että yhteistyökuvioista on olemassa tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.

 • Kumppanuuskäsikirja (pdf, socom.fi) MontEri-hankkeen Kumppanuuskäsikirjaan on koottu perustietoa siitä, mitä kumppanuudella oikeastaan tarkoitetaan, minkälaisen prosessin kautta sitä voidaan rakentaa, mitkä elementit siinä ovat keskeisiä ja miksi tässä ajassa kumppanuudesta on tärkeä puhua.
 • Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkosto (maaseutupolitiikka.fi) Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkoston -sivuilta löydät tietoa, miten julkinen sektori, yhdistykset sekä yksityinen sektori voivat eri tavoin toimia kumppaneina esimerkiksi hyvinvoinnin, palvelujen, paikallisen elinvoiman, demokratian ja työllisyyden parantamiseksi.
 • Ryhmistä verkostoiksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi (pdf, alli.fi) Tämä allianssin koordinoima kehittämishanke toimi kolmessa kunnassa. Näissä kunnissa löydetyt oivallukset, kehittämisen paikat ja opit on koottu tähän julkaisuun vinkeiksi ja tueksi muiden kuntien toimijoiden käyttöön.

Verkostotyön välineitä

Verkostotyöhön on olemassa useita erilaisia välineitä ja verkostotyön johtamisen tueksi on tarjolla materiaalia, jota kannattaa hyödyntää.

 • Vertaiskehittämisen malli (valli.fi) Vertaiskehittämisen malli on luotu Mielellään-kehittämishankkeessa. Se on hyvä kuvaus siitä, mitä asioita missäkin vaiheessa tulee huomioida vertaiskehittämisessä. Sivuilta löytyy myös arviointilomake, jonka avulla arvioidaan yhteistyön kokonaisprosessia.
 • Yhteistoiminnallisia menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön (kansalaistoiminta.fi) Tälle Kansalaisfoorumin sivustolle on koottu erilaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä käytännön ohjeineen. Muun muassa Kartta-menetelmä, seisontavuoro, sana sanalta-menetelmä, lumipalloefekti, aivoriihi ja porinakahvila on todettu hyviksi menetelmiksi yhteistyöhön.
 • Yhdistysten yhteistyön ja verkostoitumisen toimintamalleja (kotisivukone.com) Osuma -projekti on koonnut kokonaisvaltaisen toimintamallikuvauksen yhdistysten yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kehitetyistä ja muodostuneista käytännöistä, mukaan lukien työskentelytavat ja toiminnot. Tätä tuotettua toimintamallia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osittain, jos halutaan poimia osioita poimia ideoiksi ja vinkeiksi erilaisten järjestöjen omaan ja yhteiseen toimintaan.

Innokylän välineitä verkostoitumiseen

 • Innokylä (innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö. Se tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä niiden jakamiseen ja soveltamiseen. Innokylä auttaa toimijoita löytämään toisensa ja kehittämään toimintaa yhdessä.

Tietoteknistä apua verkostojen hallintaan

 • www.doodle.com – Täällä voit sopia palaveriaikoja yhteistyökumppaneiden kanssa, vähentäen sähköpostitulvaa. Sovellus on maksuton.
 • www.google.com – Googlen kautta pääsee hyödyntämään esimerkiksi gmail-sähköpostia, Google-kalenteria, sähköisiä lomakkeita ja sheettejä eli dokumentteja (Huom! Yksityiskäytössä tämä on maksutonta, mutta yrityskäyttö on maksullista).
 • muistio.tieke.fi – Täällä voit laatia yhteisiä dokumentteja kaikkien niiden kanssa, joille jaat dokumentin linkin (maksuton).
 • www.yammer.com – Täällä voit veloituksetta kutsua ihmisiä suljettuihin ryhmiin, joissa voi keskustella sekä yhdessä että yksityisesti ja jakaa sekä työstää esimerkiksi erilaisia dokumentteja.

Vertaisverkostoja

Yhdistyksillä ja järjestöillä on useita paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia vertaistuellisia verkostoja, joista suurin osa on kaikille avoimia. Valtakunnallisesti toimivat ainakin seuraavat verkostot:

VALIKKO-verkosto

Vapaaehtoistoiminnan alueelliset verkostot muodostetaan henkilöistä, jotka toimivat eri järjestöissä, työskentelevät julkisella sektorilla, toimivat tietyssä asemassa yrityksissä tai ovat muuten vain vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia henkilöitä. Verkostojen toiminta koostetaan yhteisen toiminnan kehittämismalleista, yhteisen tiedotuksen laatimisesta sekä vertaistuesta kaikkien kesken. Valtakunnallinen valikkolaisten ryhmä löytyy myös Facebookista.

VALIKKO-verkostojen toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Kansalaisareena (www.kansalaisareena.fi).

Reilut Parastajat eli RePa-verkosto

Tämä verkosto on avoin kaikille. Verkosto on alueellisesti toimiva kontaktipaikka. Verkostossa jaetaan niin alueellista järjestöjen viestintää. Osalliset sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen sekä yhteiseen resursointiin. RePa-verkostolla on oma wiki (reilut.purot.net).

Oppilaitosyhteistyö

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka yhdistysten ja järjestöjen sekä oppilaitosten välinen yhteistyö voi oppilaitoksen ja opiskelijan näkökulmasta olla muun muassa

 • opintoihin kuuluvien harjoittelujen,
 • projektien ja
 • opinnäytteiden suorittamista yhdistystoiminnassa.

Yhdistyksen tai järjestön näkökulmasta yhteistyö voi näyttäytyä mm. lisäkäsinä ja apuna

 • vertaisryhmien ohjaamisessa,
 • tapahtumien järjestämisessä,
 • jäsenpalveluissa sekä
 • tiedottamisessa.

Sinedit.fi ohjaa toimijat ilmoittamaan avoimista työ- ja harjoittelupaikoistaan Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa. Tämä tapahtuu kirjautumalla omaan alueelliseen palveluun. Yhteistyöstä kiinnostuneet opiskelijat ja opettajat voivat hakea avoimia paikkoja hakukoneella.

Lisää tietoa löytyy Kansalaisareenasta sekä Nuorten akatemiasta.

Share this