Yritysyhteistyötä voi tehdä monella tapaa

Yleisin yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten välinen yhteistyö voi olla muun muassa taloudellinen tai muu aineellinen tuki yrityksiltä, kuten esimerkiksi sponsorointi tai erilaiset palkinnot yhdistyksen tai järjestön kilpailuihin. On myös kannattavaa hyödyntää oman henkilökunnan osaamista sopivassa suhteessa vapaaehtoistoiminnassa. Lisäksi on todettu, että kaikki yhteiset toiminnat, kuten vertaisryhmät, koulutukset ja tapahtumat kannattaa jatkojalostaa osaksi omaa toimintaa.

Lisää tietoa löytyy Suomen sosiaali- ja terveys ry:ltä.

Viranomaisyhteistyö

Viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö voi olla monenlaista. Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyö viranomaisten kanssa voi olla esim.

  • toisen palveluista tiedottamista
  • asiakasohjausta palvelusta toiseen
  • yhteisiä toimintoja, kuten ryhmiä, koulutuksia ja tapahtumia
  • yhteiset toimintamallit liittyen mm. tiedolla johtamiseen, palvelujen tuottamiseen sekä toiminnan kehittämiseen sekä
  • järjestö- ja kokemusnäkökulman huomioon ottamista mm. suunnittelussa päätöksenteossa ja arvioinnissa
  • vapaaehtoistoiminta

Tietoa järjestöjen ja kuntien yhteistyöstä löytää muun muassa Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sivuilta. Järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa kertoo alueuudistus.fi.

Kokemustoiminta

Kokemustoimijat ovat kokemuksestaan kertomiseen liittyvän koulutuksen saaneita pitkäaikaissairaita, vammaisia, läheisiä tai muussa vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, joka tuottavat kokemukseen perustuvaa tietoa, koulutusta ja kehittämistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen käyttöön.

Suomessa toimii valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, jota koordinoi Reumaliitto. Tämän lisäksi ympäri Suomen toimii useita alueellisia ohjausryhmiä, joiden jäsenet ovat mm. järjestöjä, kuntia ja oppilaitoksia. (kokemuskoulutus.fi)

Vaikuttamisen työkalut

On monia keinoja vaikuttaa. Tässä osiossa kerrotaan vain murto-osasta vaikuttamisen työkaluista, mutta nämä osiot antavat pohjaa ajattelulle, voisiko sinusta tulla vaikuttaja? Vaikuttamistyötä voi tehdä yksin, mutta tavoitteiden ajaminen on usein helpompaa, kun saa taustatukea. Verkostot ovat oleellisia vaikuttamistyössä, koska yhteistyöverkostojen kautta saa aivan varmasti sellaista tietoa, jota ei muualta saa, niin sanottua hiljaista tietoa.

Mieti ensin asiasi

Mihin asiaan haluat vaikuttaa ja miksi? Kannattaa keksiä mahdollisimman tarkka tavoite. Jos haluat edistää vaikkapa vapaaehtoistyötä, keksi joku konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen asia, joka sitä edistäisi. Ei siis ”vapaaehtoistyö on hyvä juttu”, vaan ”vapaaehtoistyön organisointi helpottuisi, jos verotukseen puututtaisiin, että vapaaehtoiselle saa tarjota aterian”. Tämän ajatusleikin tuloksesta riippuu, mitä teet seuraavaksi.

Kenen hommia se on?

Kannattaa ottaa selvää minkä organisaation toimialaan asia kuuluu. Usein moniin asioihin halutaan apuun kansanedustajia, mutta kaikki asiat eivät kuulu kansanedustajille. Jos johonkin asiaan tarvitaan kokonaan uusi pykälä tai uusi laki, pitää ottaa yhteyttä suoraan eduskuntaan. Kun kyseessä on lain pykälien tulkinta, pitää asiaa kysyä viranomaisilta. Halutessasi vaikuttaa johonkin paikalliseen asiaan, ota yhteyttä kunnallispoliitikkoihin, kunnan virkamiehiin tai esimerkiksi kyläyhdistykseen.

Tämän jälkeen on mahdollista selvittää, kenen toimenkuvaan asia kuuluu ja kehen pitäisi ottaa yhteyttä vaikutusvaltansa vuoksi.

Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Tätä ei kannata pelätä. Lakipykälät ovat ihmisten kirjoittamia yhteisiä pelisääntöjä, joiden mukaan yhteiskunnassa tulee elää. Pelkästään googlettamalla voi ottaa selvää, mistä missäkin laissa ja pykälissä kerrotaan. Lakitekstit löytyvät internetistä Finlexistä (finlex.fi). Sivuilta löytyvät myös hallituksen esitykset.

Lakeja voi kuitenkin tulkita monella tapaa. Tulkintaohjeiden löytäminen onkin jo lähes salapoliisityötä. Ensin sinun kannattaa siis selvittää, milloin kyseinen pykälä on kirjoitettu, ja etsiä siltä vuodelta hallituksen esitys asiasta.

Selvitä taustat

Kuten otsikossa sanotaan, ota aina asioista selville taustat perusteellisesti ennen kuin yrität muuttaa asioita. Sanaasi luotetaan, kun huomataan, että olet perehtynyt asiaan. Pelkät mielipiteet eivät johda mihinkään, varsinkaan virkamiesten kanssa keskustellessa. Poliitikot ja virkamiehet arvostavat sitä, että heille esitetään puolivalmiita ideoita vaikutettavissa olevista asioista. Selvitä siis asioiden taustat ja yksityiskohdat perinpohjaisesti ennen kuin esität ehdotusta virkamiehille tai poliitikoille. He kertovat sitten, miten asiassa edetään, jos innostuvat asiastasi.

Tee yhteistyötä

Poliitikot ja virkamiehet ovat erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita, jo pelkästään virka-asemansa puolesta. Heidän kanssaan yhteistyö toimii yleensä hyvin ja heidän kauttaan omille ehdotuksille saa painoarvoa. Ota siis rohkeasti yhteyttä poliitikkoihin ja virkamiehiin, mutta älä lannistu vaikkei yhteistyö lähtisi heti käyntiin.

Poliitikoilta kannattaa kysyä heidän kantaansa esittämääsi asiaan joko suoraan kysymällä tai tutkimalla heidän kannanottojaan eri yhteyksissä. Virkamiesten mielipiteitä löydät esimerkiksi heidän laatimistaan seminaariesityksistä. Heidän on otettava huomioon monenlaiset mielipiteet samasta asiasta ja tehdä niiden pohjalta kompromissiratkaisu. Virkamies ei voi niin sanotusti kävellä lain pykälien ohi, joten jos laki sanoo asiasta jotakin, virkamiehen tehtävä on tulkita ja soveltaa kyseistä lakia käytäntöön.

Vaikuttaminen verkostoissa ja neuvostoissa

Kuntalain 5. luvussa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lain mukaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää muun muassa:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Lisää tietoa aiheesta löytää mm. Kansalaisyhteiskunta.fi tietopalvelusta.

Useat kunnat kutsuvat alueellaan toimivat järjestöt säännöllisesti koolle. Kunnan koosta riippuen eri alojen järjestöt voidaan kutsua koolle joko samanaikaisesti tai erikseen. Oman kuntasi käytännöistä voit tiedustella kunnan asiakaspalvelupisteestä.

Osassa maakunnista toimii järjestöneuvottelukuntia, joiden kautta järjestöt voivat vaikuttaa maakuntatason asioihin. Oman maakuntasi tilanteen voit tarkistaa maakunnan nettisivuilta.

Share this